Privacyverklaring

 

 

 

Contact

 

Als vzw Schavaebou zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

vzw Schavaebou

 

Statiestraat 5

 

2840 Rumst

 

info@schavaebou.com

 

Telefoon: +32 477 32 68 96

 

 

 

Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe vzw Schavaebou met uw persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom gaat vzw Schavaebou zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, daarbij houdt de vzw Schavaebou zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

 

 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden door vzw Schavaebou verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw Schavaebou

 

• voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)

 

• voor het verkrijgen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 

• persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email

 

• persoonlijke kenmerken: geboortedatum

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

 

Verwerking beeldmateriaal

 

Tijdens het cursusjaar maakt vzw Schavaebou foto’s en/of video-opnames van de cursussen en expo’s.

 

Deze kunnen gebruikt worden voor publicatie op onze website, sociale netwerksites, folders, advertenties en andere communicatiekanalen van de vzw Schavaebou.

 

Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van leden, vragen we aan onze leden (of hun ouders/voogd indien het om minderjarige leden gaat) expliciet een schriftelijke toestemming. Als u zich nadien toch bedenkt, kunt u ons alsnog vragen om bepaalde beelden in de toekomst niet meer te gebruiken. Mail of schrijf ons daarvoor via info@schavaebou.com of vzw Schavaebou- Statiestraat 5 – 2840 Rumst.

 

 

 

Verstrekking aan verwerkers

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers verstrekken indien dit

 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien dit in de toekomst zou veranderen, wordt ervoor gezorgd dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht door vzw Schavaebou en u voor gebruik hiervoor uw expliciete toestemming voor heeft gegeven.

 

 

 

Verstrekking aan derden

 

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

 

Bij een ongeval binnen onze afgesloten verzekeringspolis, zullen uw persoonsgegevens aan  verzekeringsmaatschappij AG insurance doorgegeven worden.

 

 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

 

Bewaartermijn

 

vzw Schavaebou bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist, namelijk 5 jaar

 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

 

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 

 

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 

 

 

 

Wijziging privacy statement

 

vzw Schavaebou kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we bij elke update een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurd op 02/09/2018.

 

Kunst- en Hobbyatelier

Statiestraat 5

2840 Rumst

Gsm: 0477/32.68.96

  

mailto: info@schavaebou.com  

Ondernemingsnummer: 459 986 272